Tarihçe

23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, 15 AB ülkesinin Hükümet ve Devlet Başkanları, Avrupa’nın gelecek on yılda “dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline gelmesi hedefini koymuşlardır. Bu hedef, Avrupa’nın bir an önce bilgi tabanlı ekonominin, özellikle de İnternetin sağladığı fırsatlardan sonuna dek yararlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gerekliliğe yanıt olarak, 19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira’da eAvrupa Eylem Planı kabul edilmiştir. 11-12 Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova’da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansı’nda, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, 15 AB ülkesi tarafından Lizbon’da ortaya konulan stratejik hedefi benimsemiş; 15 AB ülkesinin eAvrupa ile ortaya koyduğu girişimin bir parçası olma konusunda uzlaşmış ve AB’nin politik kararlılığına destek olarak, belirtilen bu iddialı hedefe ulaşmayı denemek ve bunda yararlanılacak zemini genişletmek amacıyla, aday ülkeler olarak kendileri için “eAvrupa-benzeri bir Eylem Planı”nı hazırlamaya karar vermişlerdir. Avrupa Komisyonu, Şubat 2001’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Türkiye’ye, bu ortak eylem planının oluşturulmasında diğer aday ülkelere katılmaları için davette bulunmuştur. 15-16 Haziran 2001 tarihli Göteburg Zirvesi sırasında açıklanan eAvrupa+ Eylem Planı ile AB’ye aday ülkelerin Başbakanları ekonomilerini modernleştirmek, vatandaşlarına yeni fırsatlar sunmak ve bilgi tabanlı ekonomiye (veya genellikle kullanıldığı şekliyle ‘sayısal ekonomiye’) geçişte gündeme gelen zorlukların üstesinden gelebilmek için ortak bir politik karar almışlardır. Türkiye’de AB çerçevesinde başlatılan ve yürütülmekte olan eAvrupa ve eAvrupa+ girişimini destekleyici Bilgi Toplumu oluşturmak amacıyla, e-Türkiye girişimi başlatılmıştır. 4 Aralık 2003 tarih ve 25306 Sayılı T.C. Resmi Gazetede yer alan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı 37 numaralı eylem maddesi ile “Bilgi Toplumu Ölçütlerinin Belirlenmesi ve İlgili İstatistiklerin Üretilmesi” görevi sorumlu kuruluş olarak Devlet İstatistik Enstitüsü’ne (DİE) verilmiştir.

Yeni ve daha rafine hedefler içeren eAvrupa 2005 Eylem Planı ve daha sonrasında 2005 yılında 2010 olarak güncellenen Lizbon Stratejisi; bilgi, yenilikçilik ve sosyal içerme başlıkları ile yeni hedeflere yönelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye İstatistik Kurumu bilgi toplumu olabilme yolunda Lizbon stratejisinde ve daha sonraki girişimlerde belirlenen hedeflerin gerçekleşmelerini de politikacı ve karar alıcılar tarafından izlenebilmesi için hanehalkı ve girişimlere bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda, AB’ye uyum kapsamında kurumumuzun bu alanda karşılaştırılabilir veri ihtiyacını gidermiştir. Bilgi toplumu istatistiklerinin uluslararası dayanağı 21 Nisan 2004 tarihli Bilgi Toplumu üzerine Topluluk istatistikleri hakkında 808/2004 No’lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliğidir.

Bilgi toplumu olma ölçütlerinin oluşturulmasında yürütülen temel araştırmaların başında gelen Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2006 yılı hariç olmak üzere 2005 yılından itibaren düzenli olarak TÜİK tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yukarı