Hanehalkı Bütçe İstatistikleri

2018 Hanehalkı Bütçe Anketi'nden elde edilen "Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu, hanehalkı bileşimi, fertlerin istihdam durumu ve elde ettikleri yıllık gelirler ile hanehalkının bir ay boyunca yaptığı alt gruplar bazındaki tüketim harcamaları"na ilişkin mikro veriler, csv formatında sunulmaktadır.

CD'de anketin yöntemine ve değişkenlere ilişkin açıklamalar da yer almaktadır.

CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setindeki değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür.

Yukarı