Veri Kılavuzu

CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, mikro veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Mikro veri setlerinde yer alan değişkenlerin tipi, uzunluğu, aldığı değerler (cevap seçenekleri) ve açıklaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “kayıt deseni” başlığı altında yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Mikro veri setinde, yıllık sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı da bir değişken olarak yer almaktadır. Her hanenin ve her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Amaca yönelik ürettiğiniz sonuçların (tabloların) kitleyi temsil edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur. Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için "Özet Tablo" bölümünde yer alan tablolar kullanılabilir.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasının tahmin boyutu Türkiye geneli sonuçlarını vermekte olup, bazı seçilmiş değişkenler için de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1’e göre sonuçlar verilmektedir. Bu araştırma belirtilen tahmin düzeyi dışında sonuç vermeye elverişli olmadığından, yapılacak çalışmalarda bu husus dikkate alınmalıdır. Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı