Soru Kağıdı

Soru formuna Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) AB üye ve aday ülke istatistik ofisleri ve OECD teşkilatı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği model soru formu altlık teşkil etmektedir. Model soru formu Resmi İstatistik Programı kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda paydaşlar ile görüşülüp ülke ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir.

2004 ve 2005 yıllarında Hanehalkı İşgücü Anketi’ne modül olarak eklenen çalışma, 2006 yılında uygulanmamış olup, 2007 yılından itibaren ise ayrı bir araştırma olarak yıllık periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Soru formu hane geneli ve fertlere ilişkin bölümlerinden oluşmaktadır.

Hane geneline ilişkin bölümde; hanede yaşayan tüm fertlerin yaş, cinsiyet, hanelerde bulunan bilişim teknolojileri ürünleri, İnternet erişim imkanı, İnternet bağlantısı olan araçlar, kullanılan İnternet bağlantı türleri ile evden İnternete bağlanmama nedenleri sorgulanmaktadır.

Fertlere ilişkin bölümde; 16-74 yaş arasındaki bireylerin eğitim ve iş gücü durumu ile, bilgisayar ve İnternet kullanımları, kullanım sıklıkları, kullanım amaçları, kamu ile iletişimde İnternet kullanımı ve e-ticarete ilişkin sorgulama yapılmaktadır.

Yukarı