Yöntem

Örnekleme yöntemi: Araştırmanın örnekleme yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 haneden oluşan kümeler (bloklar) büyüklüğüne orantılı olasılıklı olarak (PPS) örneğe seçilmiş, ikinci aşamada ise örneğe seçilen kümelerden sistematik seçim yöntemi kullanılarak örnek adresler belirlenmiştir.

İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey tabakalama kriteri olarak kullanılmaktadır.

Tahmin boyutu: Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye-toplam ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey bazında tahminler üretecek şekilde hesaplanmaktadır. Örnek hacmi hesaplanırken cevapsızlık oranları da dikkate alındığı için araştırmada ikame kullanılmamaktadır.

Ağırlıklandırma: Örnekleme sonucu elde edilen veri setinden çok aşamalı örnek tasarımı gereği seçim olasılıkları kullanıldığından ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Tespit edilen nihai ağırlıklar birçok etmenin birleşiminden oluşmaktadır. Seçim olasılıklarının tersi alınarak başlangıç ağırlıkları hesaplanmaktadır. Kapsam dışı ve cevapsızlık düzeltmeleri yapılmaktadır. Projekte nüfus oranlarını da kullanan Integrated Calibrasyon yöntemi ile iterasyonlar yapılarak nihai düzeltme katsayısı yardımıyla tahmin edilmesi gereken projekte nüfusa (kurumsal nüfus hariç) ve Türkiye genelindeki tüm hanehalkı sayısına ulaşılmaktadır.

Veri kaynakları: Veriler, belirlenen örnekleme yöntemine göre seçilen hanehalklarından derlenmektedir. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmalarında kullanılan istatistiki birim “hanehalkları”dır. Hanehalkında bulunan tüm fertlere ilişkin demografik bilgiler (yaş, cinsiyet) alınmaktadır. Eğitim durumu, işgücü durumu ve bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik sorular 16-74 yaş aralığındaki fertlere sorulmaktadır.

Veri toplama şekli: Anket, anketörler tarafından yüzyüze görüşme yöntemi ile uygulanmakta ve veriler alan uygulaması esnasında doğrudan dizüstü bilgisayarlara kaydedilmektedir (Bilgisayar destekli kişisel görüşme yöntemi).

Veri derleme sistemi: Araştırmanın soru kağıdı Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından hazırlanan ve önerilen model soru kağıdı esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu soru kağıdı Türkiye koşullarına adapte edilmekte, aynı zamanda Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi’ni yürüten kurum / kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmektedir.

Referans ve uygulama dönemi: Araştırma her yıl Nisan ayında gerçekleştirilmektedir. Referans dönemi araştırmanın gerçekleştirildiği haftaya göre belirlenmektedir.

Alan uygulaması ve cevapsızlık oranı:
Cevapsızlık oranı, gerçek cevapsızlık nedenlerinin (hanehalkı evde bulunamadı, hanehalkı görüşmeyi reddetti, hanehallkı ile iletişim kurulamadı ve konutta kimse oturmuyor), toplam örnek hacminden çerçeve hataları veya uygun olmayan birimler (örnek adres işyeri, inşaat, boş arsa vs. ve adres bulunamadı) düşüldükten sonra elde edilen hane sayısına oranlanması şeklinde hesaplanmaktadır.

Yukarı