2011 yılı hanehalkı işgücü anketi yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD, dört dönem toplamına ilişkin ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları, kent ve kır tahminlerinin yanısıra İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. düzey ve 2. düzey için de verilebilmektedir. Ancak, araştırmanın tahmin boyutu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey için kent ve kır ayrımında tahmin üretmeye elverişli olmadığından, yapılacak çalışmalar da bu husus dikkate alınmalıdır.

Yukarı