1988 yılında anket metodolojisinin ilk oluşturulma aşamasında soru kağıdı pek çok etken bir arada düşünülerek düzenlenmiş, uluslararası standartlar (ILO, Onüçüncü Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı, 1982) dikkate alınarak geliştirilen tanım ve kavramlar, Türkiye koşullarına adapte edilmiştir. 2004 yılından itibaren ise Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin, işgücü piyasasının ayrıntısına ilişkin bilgi elde etmek amacıyla derlenmesini öngördüğü değişkenlerin sağlanabilmesine yönelik olarak soru kağıdında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 2009 yılında soru kağıdı bir kez daha Uluslararası Çalışma Örgütü’nden bir uzmanla ele alınmış ve ülke koşullarına uygun olmadığı tespit edilen bazı sorular çıkarılırken soru ifadelerinde bazı iyileştirmeler yapılmıştır.

Anket soru kağıdı Form 1 ve Form 2 olarak iki bölümden oluşmaktadır.
Form 1’de tüm hanehalkı fertlerinin; cinsiyet, yaş, eğitim ve medeni durum gibi demografik özellikleri yer almakta, Form 2 ise; hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin işgücü durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. Form C olarak tanımlanan bir diğer formda ise anketin gerçekleşmeme nedeni ve örnek hanehalkı ile ilgili sorular yer almaktadır.

2011 yılı soru kağıdında, Form 2’deki sorular içerik yönünden altı bölüme ayrılmıştır:

a) Hanehalkı fertlerinin kişisel nitelikleri
b) İstihdam ile ilgili sorular
c) Gelir bilgileri
d) İşsizlik ve iktisadi faal olmama ile ilgili sorular
e) Geçmişteki iş deneyimi ile ilgili sorular
f) Bir yıl önceki işgücü durumu

Yukarı