Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından ve 1966 yılından itibaren düzensiz olarak, bazı dönemlerde yapılan Hanehalkı İşgücü Anketlerinden (HİA) derlenmiştir. Ancak, 1988 yılına kadar bu kaynaklardan, özellikle işgücü piyasasının izlenmesinde temel veri kaynağı olan işgücü anketinden, elde edilen veriler; coğrafi kapsam, tanım, kavram, değişken ve sınıflandırmalardaki farklılıklar nedeni ile zaman serisi içinde birbiri ile karşılaştırılabilir nitelikte değildi.

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) koordinatörlüğünde yürütülen İşgücü Piyasası Enformasyon Sistemi (İPES) Projesi kapsamında ve daha sonra Dünya Bankası İstihdam ve Eğitim Projesi çerçevesinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün de teknik katkıları ile yapılan çalışmalarda, işgücü piyasası göstergelerinin daha doğru ve zamanında ölçülmesi amacına yönelik olarak, hanehalkı işgücü anketlerinin yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir.

Yukarı