Örnekleme Tasarımı

Örnek tasarımı yıllık bazda oturtulmuş ve yıllık tahminler Türkiye, kent-kır, Düzey 1 (kent-kır) ve   Düzey 2 için toplam bazda hedeflenmiştir. Yıllık bazda oturtulan örnek tasarımı;

  • Üçer aylık dönemsel tahminlere olanak sağlanması,
  • Yıllık tahmin için dönemsel verilerin kümüle edilmesi çerçevesinde planlanmıştır.

Ağırlıklandırma

Alan uygulaması sonucu elde edilen veri seti dikkate alınarak, nihai ağırlıklar tasarım ağırlıkları, cevapsızlık düzeltmeleri, dışsal dağılım kontrolleri (İBBS kır  kent, yaş grubu - Cinsiyet  bazında) ve nihai düzeltme katsayısı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçları en güncel nüfus projeksiyonlarına göre ağırlıklandırılmakta ve yayımlanmaktadır. 2009 yılına kadar sözü edilen nüfus projeksiyonları, genel nüfus sayımı sonuçlarına dayalı olarak hesaplanmıştır. 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuş olup, ADNKS veritabanından elde edilen yaş ve cinsiyet yapısı ile nüfusun yerleşim yerine göre dağılımında, nüfus sayımlarına göre önemli dağılım farklılıkları bulunmaktadır. Bu doğrultuda, en güncel nüfus bilgilerinin elde edildiği bu sistemdeki bilgiler kullanılarak nüfus projeksiyonlarının üretilmesine başlanmış olup, ulusal ve bölgesel düzeyde nüfus projeksiyonları, 2008 yılı ADNKS nüfus sonuçları ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre yenilenmiştir.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ağırlıklandırılmasında Ocak 2009 dönemi sonuçlarından başlamak üzere yenilenen nüfus projeksiyonları kullanılmaya başlanmış, karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait dönemsel ve yıllık sonuçlar ile 2004 yıllık sonuçları da yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir.

Bu CD’de verilmekte olan 2011 yılı sonuçları da yeni nüfus projeksiyonlarına göre ağırlıklandırılmıştır.

Referans ve Uygulama Dönemi

Referans haftası olarak her ayın Pazartesi ile başlayıp, Pazar ile biten ilk haftası alınmaktadır.

Alan uygulaması referans haftasının bitimini takiben onbeş gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Veri Derleme Yöntemi

Anket, anketörler tarafindan yüzyüze görüsme yöntemi ile uygulanmakta ve veriler dogrudan dizüstü bilgisayarlara kaydedilmektedir.

Alan Uygulaması ve Cevapsızlık Oranı

Cevapsızlık oranı, gerçek cevapsızlık nedenlerinin (hanehalkı evde bulunamadı, hanehalkı görüşmeyi reddetti, hanehallkı ile iletişim kurulamadı ve konutta kimse oturmuyor), toplam örnek hacminden çerçeve hataları veya uygun olmayan birimler (örnek adres işyeri, inşaat, boş arsa vs. ve adres bulunamadı) düşüldükten sonra elde edilen hane sayısına oranlanması şeklinde hesaplanmaktadır.

Yukarı