İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti

Bu CD’de 2015 yılı Hanehalkı İşgücü Araştırması yıllık mikro verilerinin yanısıra, tablolaştırılmış özet sonuçlar, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. İşgücü Araştırması Mikro Veri Setleri; haber bültenleri, istatistiksel tablolar ve veri tabanlarının yanı sıra kullanıcıların diğer istatistiksel çalışmaları yapabilmeleri amacıyla hazırlanmaktadır. Bu nedenle mikro veri setlerinde yer alan değişkenler genel olarak detaylı çapraz tablolar üretilmek amacıyla değil, ekonometrik modelleme çalışmaları veya veri madenciliği gibi analizlerde kullanılmak üzere kullanıcılar ile paylaşılmaktadır. Hanehalkı İşgücü Araştırması yıllık sonuçları İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey ve 2. Düzey için verilebilmektedir.

Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda 2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliği yönetmeliklerine tam uyumun sağlanmasına yönelik yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelere göre anketin referans haftası ve işsizlik kriterinde iş arama süresi değişmiş, yeni nüfus projeksiyonu ve idari bölünüş temel alınmıştır. İşgücü istatistiklerinde yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "Açıklamalar [143 KB] " dosyasından ulaşılabilir.

Yukarı