Yenilik İstatistikleri

Yenilik istatistikleri girişimlerin yürüttükleri yenilik faaliyetlerinin yanı sıra bu faaliyetler için kullanılan stratejiler ve bilgi kaynakları, işbirliği, maliyetler, yenilik faaliyetinin gerçekleştirilmesini engelleyen faktörler vb. konularda OECD metodolojisine uygun olarak Oslo Kılavuzuna dayanan Topluluk Yenilik Anketi Model Soru Formunun uyarlanması ile iki yılda bir üç yıllık dönemler için derlenmektedir.

Araştırmanın soru formu, modüllerin de etkisi ile yıllar itibari ile çeşitli değişimlere uğrasa da CIS-2018’e kadar çok büyük radikal değişimler göze çarpmamaktadır. Bu araştırmada Oslo Kılavuzu’nun 4. Sürümünün (OM4) de etkisi ile tanımlarda ve soru formunun tasarımında önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler neticesinde ise karşılaştırılabilir zaman serilerinde kırılmalar söz konusu olmuştur.

Oslo Kılavuzunun ve dolayısı ile soru formunun değişikliğe uğramasının altında içinde bulunduğumuz çağda artık karar alıcılar açısından inovatif girişimlerin inovasyon yapıp yapmadıklarından ziyade nasıl inovasyon yaptıklarının daha çok önem arz etmesi yatmaktadır. Temel hedef, girişimlerin inovasyon alanındaki profillerini ortaya koymaktır.

Araştırmada kullanılan en temel tanımlardan biri olan yenilik (inovasyon) kavramının tanımı değişmiş (özellikle daha önce pazarlama yeniliği altında bulunan tasarım kavramının ürün yeniliği altına alınması dikkat çekicidir), yenilik (inovasyon) faaliyetlerinde bulunan girişimlere pazarlama ve organizasyonel yenilik faaliyetinde bulunan girişimler de eklenmiştir. Bunun yanı sıra göze çarpan en radikal değişiklerden biri süreç yeniliğinin iş süreci yeniliğine dönüşerek soruların 3 adetten 7 adete çıkmasıdır. İş süreci yenilikleri OM4’te de bahsedildiği üzere temel işletmecilik fonksiyonları ile ilgilidir.

Yukarı