Zaman Kullanım Araştırması

Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015 mikro verilerinin yer aldığı bu CD, mikro verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, mikro veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür.

Bu CD'de, araştırmadan elde edilen cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu gibi fert özellikleri ile hanehalkının gelir grubu, konutun özellikleri gibi değişkenlere göre bireylerin zaman kullanım durumunun analiz edilmesini sağlayacak mikro veriler ve değişkenlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Yukarı