Eski Başkanlar  ››   
Türkiye İstatistik Kurumu
 

Camille Jacqurat

 

Camille JACQUART (19/9/1926-20/8/1929)

1867, Belçika doğumludur. Hukuk Doktoru'dur. Belçika İçişleri Bakanlığı Genel İstatistik Dairesi'nde geçici memurluk, memurluk, birinci sınıf redaktör memurluk (1899), Büro Şef Yardımcılığı ve Büro Şefliği (1900), Kısım Şefliği (1901), Müdürlük (1911), Umum Müdürlük (1919-1926) yapmıştır. Türkiye'de 19/9/1926-20/8/1929 tarihleri arasında Merkezi İstatistik Müdüriyet-i Umumiyesi Müdür-i Umumi görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; Fransızca, Flemenkçe, Almanca ve İngilizce'dir.

Celal Aybar

 

Celal AYBAR (24/9/1929-19/8/1947)

1892, Tortum (Erzurum) doğumludur. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur. Brüksel Serbest Üniversitesi, Siyasal İlimler Fakültesi İstatistik ve Demografi İlimleri Bölümü'nden sertifika almıştır. 1921'den sonra Giresun asliye aza mülazımlığı, İktisat Vekaleti Ticaret Bahriye Şubesi Müdürlüğü, Başvekalet İstatistik Muamelatı Merkeziye Müdür Muavinliği, Başvekalet İstatistik Umum Müdür Muavinliği (1927-1935), Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 24/9/1929-19/8/1947 tarihleri arasında Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Fransızca'dır.

Şefik Bilkur

 

Şefik BİLKUR (22/12/1947-31/3/1954)

1901, Selanik doğumludur. Ulumi Aliye-i Ticariye Sanayi ve Muhasebe Şubesi, Paris Yüksek Ticaret Okulu ve Mali Tedrisat Yüksek Okulu mezunudur. Ticaret ve Yüksek Ticaret Okulları öğretmenliği, muhtelif bankalarda şeflik, İktisat ve Ticaret Vekaletlerinin muhtelif şubelerinde müdürlük ve müşavirlik, Ticaret Vekaleti Müşavirler Kurulu Başkanlığı, Başvekalet Umumi Murakebe Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 22/12/1947-31/3/1954 tarihleri arasında İstatistik Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Fransızca'dır.

Şefik İnan

 

Şefik İNAN (31/3/1954-14/9/1959)

1913, Simav (Kütahya) doğumludur. Mülkiye Mektebi mezunudur. Paris Üniversitesi İstatistik Enstitüsü'nü ve aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş olup, doktor unvanı almıştır. Dahiliye Vekaleti Vilayet İdaresi memurluğu, Elazığ Umumi Müfettişliği, İstatistik Bürosu Şefliği, Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, Ziraat Şubesi Müdür Muavinliği ve Müdürlüğü, Umum Müdür Müşavirliği, Maliye İstatistikleri Şubesi Müdürlüğü, Hazine Umum Müdürlüğü Merkez Kambiyo Müdürlüğü, Maliye Vekaleti Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdür Muavinliği görevlerinde bulunmuştur. 31/3/1954-14/9/1959 tarihleri arasında İstatistik Umum Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; Fransızca ve İngilizce'dir.

Mustafa Fotozoğlu

 

Mustafa FOTOZOĞLU (15/6/1960-20/9/1960)

1905, Sinop doğumludur. Ali Ticaret Mektebi ve Amerika Columbia Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Ticaret Okulu öğretmenliği, Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarife Şubesi Müdürlükleri ve Umum Müdürlük Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 15/6/1960-20/9/1960 tarihleri arasında İstatistik Umum Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller, İngilizce ve Fransızca'dır.

M. Necati İşcil

 

M. Necati İŞCİL (Ekim 1960-Mayıs 1961)

1914 yılında Burdur'da doğmuştur. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nu bitirdikten sonra, İtalya'da iki yıl istatistik öğrenimi ve Amerika'da iki yıl örnekleme Metodu üzerine ihtisas yapmıştır. TC Ziraat Bankası müfettiş adaylığı, Burdur Belediye Başkanlığı, Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü'nde memurluk, Şube Müdürlüğü ve Müşavirlik, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik Profesörlüğü, aynı yerde İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü, AİTİA Mali Gelir Öğretim Üyeliği ve Ekim 1960 - Mayıs 1961 tarihleri arasında fahri olarak İstatistik Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Sabahaddin Alpat

 

Sabahaddin ALPAT (14/11/1963-14/6/1971)

1924, Ordu doğumludur. Siyasal Bilgiler Okulu Mali Şubesi mezunudur. Amerika Vanderbilt Üniversitesi'nde ihtisas yapmıştır (1957). 1946 yılında Maliye Bakanlığı'nda hizmete başlamış, Hazine Genel Müdürlüğü Kambiyo Kontrolörlüğü (1950), Tediye Muvazenesi Şubesi Müdürlüğü Yardımcılığı ve tedviren Şube Müdürlüğü (1953) yapmıştır. İstatistik Genel Müdürlüğü Neşriyat Şubesi Müdürlüğü (1954), İstatistik Genel Müdürlüğü (tedviren-1960) ve Genel Müdür Yardımcılığı (1961), İstatistik Genel Müdürlüğü tedviren-16/5/1961) ve Genel Müdür Vekilliği (2/6/1961) görevlerinde bulunmuştur (tedviren-1962). 14/11/1963-14/6/1971 tarihleri arasında asaleten DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Zeki Avralıoğlu

 

Zeki AVRALIOĞLU (6/7/1971-7/10/1972)

1934, Buldan (Denizli) doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek öğrenimine devam ederken burs kazanmış ve ABD Claremont Men's College'de öğrenimini tamamlamıştır. Claremont Men's College'den İş İdaresi dalında B.A. derecesi almıştır (1957). London School of Economics and Political Science'da İstatistik Mastırı (1968) yapmıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doktor (1970), Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden Doçent (1971) ve Profesör (1978) unvanlarını almıştır. 1962 yılında DİE'de göreve başlamış, DİE'de İstatistik Uzman Yardımcısı (1963) ve İstatistik Uzmanı (1965), Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Öğretim Görevlisi (1971) olarak çalışmıştır. 6/7/1971-7/10/1972 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Yaşar Yaşer

 

Yaşar YAŞER (9/10/1972-17/7/1975)

1933, Konya doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Amerika Vanderbilt Üniversitesi'nde Mastır yapmıştır (1962). 1959 yılında DİE'de Şube Müdür Yardımcılığı ve Raportörlük yapmış, İhtisas Şubesi ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Tetkik Araştırma Dairesi Başkanlığı (1970), Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu Başkanlığı (Eylül-Ekim 1971) görevlerinde bulunmuştur. 9/10/1972-17/7/1975 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Mehmet Yılmaz Arıyörük

 

Mehmet Yılmaz ARIYÖRÜK (21/7/1975-25/1/1978)

1937, Burdur doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İhtisasını yurtdışında yapmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda Uzmanlık, çeşitli kuruluşlarda Genel Müdürlük, İdare Meclisi Reisliği görevlerinde bulunmuştur. 21/7/1975-25/1/1978 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Oktay Varlıer

 

Oktay VARLIER (25/1/1978-18/12/1979)

1942, Ankara doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Amerika Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma (1967), İngiltere Manchester Üniversite'sinde Ekonometri (1970) dallarında mastır dereceleri almıştır. Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı (1979), Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Müşavirliği Araştırma Müdürlüğü ve Müşavirlik (1967-1978) görevlerinde bulunmuştur. 25/1/1978-18/12/1979 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

T. Nihat Güner

 

T. Nihat GÜNER (24/12/1979-21/11/1985)

1929, Giresun doğumludur. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunudur. ABD'de bir yıl istatistik dalında kurs almıştır. İstatistik Umum Müdürlüğü'nde Daimi Ücretli Memur (26/01/1956-26/12/1962) olarak çalışmıştır. DİE'de İhtisas Şube Müdürlüğü, Daire Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı (27/12/1962-8/12/1972), Enstitü Başkan Yardımcılığı (23/3/1973-24/12/1979) görevlerinde bulunmuştur. 24/12/1979-21/11/1985 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Şefik Yıldızeli

 

Şefik YILDIZELİ (21/11/1985-4/8/1988)

1940, Kandıra (Kocaeli) doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. DİE'de Memur, Şef, Müdür Yardımcısı, İstatistik Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır. (1965-1975) Şube Müdürlüğü, Daire Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı (24/6/1975-14/9/1984), Enstitü Başkan Yardımcılığı (14/9/1984-21/11/1985) görevlerinde bulunmuştur. 21/11/1985-4/8/1988 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Orhan Güvenen

 

Orhan GÜVENEN (4/8/1988-21/12/1994)

1939, Bayburt (Gümüşhane) doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Paris Üniversitesi'nde Ekonometri dalında Mastır ve Doktora yapmıştır. OECD İstatistik Danışmanı (1973), OECD Tarım İstatistikleri Bölümü'nde (1974-1978) ve Bilgisayar Dairesi'nde (1979-1988) Yönetici Uzmanlık, Paris Sorbonne Üniversitesi Öğretim Üyeliği (1976), Paris Üniversitesi Ekonometri Profesörü ve Araştırma Direktörü (1979-1988), OECD Temsilciler Meclisi Başkanlığı (1987-1988) görevlerinde bulunmuştur. 4/8/1988-21/12/1994 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; Fransızca, İngilizce ve İtalyanca'dır.

Mehmet Kaytaz

 

Mehmet KAYTAZ (22/12/1994-26/4/1996)

1950, Vezirköprü (Samsun) doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Manchester Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde Yüksek Lisans (1974), Nottingham Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Doktora (1978) yapmıştır. 1984 yılında Doçent, 1990'da Profesör olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyeliği (1982-1983), İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyeliği (1987-1988), Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyeliği (1988-1992), DİE Başkanlığı'nda Daire Başkanlığı, Danışmanlık ve Enstitü Başkan Yardımcılığı (1992-1994) görevlerinde bulunmuştur. 22/12/1994-26/4/1996 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Fransızca'dır.

Mehmet Sıddık Ensari

 

Mehmet Sıddık ENSARİ (25/6/1996-24/3/1998)

1951, Mardin doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı, Uzman ve Daire Başkanlığı (5/4/1976-18/6/1992), Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği (18/6/1992-25/6/1996) görevlerinde bulunmuştur. 25/6/1996-24/3/1998 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Ömer L. Gebizlioğlu

 

Ömer L. GEBİZLİOĞLU (24/3/1998-4/9/1999)

1952, Ankara doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. ABD New York Union Üniversitesi'nde İstatistik Mastırı (1978) ve Doktora (1981) yapmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyeliği (1982) ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde 1992 yılında Profesör olmuştur. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyeliği ve Bölüm Başkanlığı (1992-1993), DİE'de Daire Başkanlığı ve Danışmanlık, Enstitü Başkan Yardımcılığı (1993-1998) görevlerinde bulunmuştur. 24/3/1998-4/9/1999 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Almanca'dır.

Şefik Yıldızeli

 

Şefik YILDIZELİ (8/9/1999-11/7/2002)

1940, Kandıra (Kocaeli) doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. DİE'de Memur, Şef, Müdür Yardımcısı, İstatistik Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır. (1965-1975) Şube Müdürlüğü, Daire Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı (24/6/1975-14/9/1984), Enstitü Başkan Yardımcılığı (14/9/1984-21/11/1985) görevlerinde bulunmuştur. 21/11/1985-4/8/1988 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Başbakanlık Müşavirliği (4/8/1988-8/9/1999) Petlas Yönetim Kurulu Üyeliği (Hazine Temsilciliği), TÜGSAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği (Hazine Temsilciliği) (1988-1991), Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı (1991-1998) görevlerinde bulunmuştur. 8/9/1999-11/7/2002 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

M. Akif Bakır

 

Mehmet Akif BAKIR (25/7/2002-27/1/2003)

1962, Develi (Kayseri) doğumludur. Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. İnönü Üniversitesinde Master (1987), Nottingham Üniversitesinde Doktora (1996) yapmıştır. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (11/1/1984-12/4/1988) Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde (12/4/1988-9/9/1997) Araştırma Görevlisi ile (9/9/1997-25/7/2002) Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. DİE'de İstatistikçi ve Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 25/7/2002-27/1/2003 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Ömer Demir

 

Ömer DEMİR (7/2/2003-24/3/2008)

1963, Of (Trabzon) doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Kamu Yönetimi Masteri (1990), Anadolu Üniversitesinde İktisat Doktorası (1993) yapmış, Kırıkkale Üniversitesinde İktisat Tarihi dalında Doçent (1996) unvanını almıştır. Anadolu Üniversitesinde Araştırma Görevlisi (13/6/1991-11/2/1994), Kırıkkale Üniversitesinde Öğretim Üyeliği (11/2/1994-5/2/2003) yapmıştır. 07/2/2003-24/3/2008 tarihleri arasında Kurum Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

A. Ömer Toprak

 

A. Ömer TOPRAK (24/3/2008-12/9/2011)

1968, Silvan (Diyarbakır) doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İstatistik Masteri (1996) yapmıştır. Kurumda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. (17/3/2003-16/7/2003) Daire Başkanlığı, (16/7/2003-29/11/2011) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 24/3/2008-12/9/2011 tarihleri arasında Kurum Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce'dir.

Birol Aydemir

 

Birol AYDEMİR (12/9/2011-15/2/2016)

1966, Erzincan doğumludur. Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur (1987). ABD, University of Delaware'de Ekonomi yüksek lisansını (1994) tamamlamıştır. Türkiye Kalkınma Bankasında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış (1987), Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı (1988), Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı (1989-2006), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı (2006-2008), T.C. Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri (2008-2009) görevlerinde bulunmuş, 2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştır. 12/9/2011-15/2/2016 tarihleri arasında Kurum Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil, İngilizce’dir.

Mehmet Aktaş

 

Mehmet AKTAŞ (16/2/2016-18/4/2019)

1970, Kadınhanı doğumludur. 1994 yılında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1994-1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak Kırıkkale Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde görev yapmıştır. 1999 yılından itibaren Savunma Sanayi Müsteşarlığında Sözleşmeli Personel olarak çalışmıştır. 2004 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Daire Başkanlığında bulunmuştur. 2005 yılından itibaren Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 16/08/2010 tarihinde Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 16/02/2016 - 18/4/2019 tarihlerinde Kurum Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür.

Yinal Yağan

 

Yinal YAĞAN (18/4/2019-22/5/2020)

1968 yılında Kayseri’de doğan Yinal YAĞAN, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Ocak 1991’de Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Uzman Yardımcısı olarak memuriyete başladı. 1994’te Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını aldı. Ekim 2000’e kadar Dış Ticaret Müsteşarlığının çeşitli birimlerinde Dış Ticaret Uzmanı ve Uzman Şube Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2000-Ekim 2003 döneminde Tunus’ta Ticaret Müşaviri olarak diplomatik görevde bulundu.Ekim 2003-Haziran 2011 döneminde Dış Ticaret Müsteşarlığının çeşitli birimlerinde Uzman Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak çalıştı. 2011 yılında Ekonomi Bakanlığının bünyesinde yeni oluşturulan Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmet Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı (V.) olarak görev yaptı. Tunus’a Ticaret Başmüşaviri olarak atandı, Mayıs 2012-Mayıs 2016 döneminde bu diplomatik görevi yürüttü.2016 yılında Ekonomi Bakanlığından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçerek Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Ağustos-Eylül 2018 döneminde Maden İşleri Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü.4 Ekim 2018 tarihinde TÜİK’e Başkan Yardımcılığı (V.) görevine atandı. 18/4/2019 - 22/5/2020 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür.

Muhammed Cahit ŞİRİN

 

Muhammed Cahit ŞİRİN (22/05/2020-15/02/2021)

1984 yılında İstanbul'da dogan Muhammed Cahit ŞİRİN, ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. 2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nda göreve başlayan Muhammed Cahit ŞİRİN, 22 Mayıs 2020 tarihine kadar başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2020 tarihinde vekaleten atandığı Kurum Başkanlığı görevine 15 Şubat 2021 tarihine kadar devam etmiştir.

 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.